Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Iστοχώρου www.igourmet.gr  (εφ’ εξής ηλεκτρονικό κατάστημα, μας, εμάς ή εμείς, επιχείρηση). Το ηλεκτρονικό κατάστημα, ανήκει στην ατομική επιχείρηση της ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 038979827, που εδρεύει στην Νίκαια επί της οδού Κεραμικού 8 ΤΚ 18451 διακριτικό γνώρισμα «igourmet.gr», τηλέφωνο επικοινωνίας 2104909446 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  sales@igourmet.gr. Η επιχείρηση παρέχει κατ’οίκον διανομή σε όλα της τα προϊόντα και δεν διαθέτει φυσικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ασκεί εμπορία από απόσταση αγαθών στο πλαίσιο του N. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως κωδικοποιήθηκε με τον Νόμο 4512/2018, σε συνδυασμό με τον Ν. 3471/2006, το  ΠΔ 131/2003 και την κείμενη νομοθεσία. Τα προϊόντα που διαθέτουμε συμμορφώνονται με τους κανόνες του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου, τα πρότυπα που έχουν θεσπισθεί για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της ασφάλειας προϊόντος, τους κώδικες ορθής πρακτικής και δεοντολογίας που ισχύουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα και τις υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές για την ασφάλεια, την οποία δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές.

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διέπεται από τους Όρους Χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου. Ειδικώς δε όσον αφορά στη λειτουργία του και τους όρους συναλλαγών (εφ’ εξής Όροι Συναλλαγών ή Όροι) του ηλεκτρονικού καταστήματος, παρακαλούνται οι επισκέπτες, μέλη, πελάτες (εφ’ εξής Χρήστες) του εν λόγω, να διαβάσουν τα κάτωθι: Οι Όροι του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις, δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους (αρθρ. 2, παρ. 1 ν.2251/1994).  Η συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η είσοδος και η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι δυνατή μόνο σε πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα  οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών. Δεδομένου ότι στα πωλούμενα αγαθά του ηλεκτρονικού καταστήματος περιλαμβάνονται αλκοολούχα ποτά η πρόσβαση στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα απαγορεύεται ρητά σε ανηλίκους, ήτοι σε άτομα κάτω 18 ετών κατ’ εφαρμογή του  αρ. 4 του Ν. 3730/2008. Κάθε Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλει κατά την είσοδό του στο τμήμα αναζήτησης προϊόντων αλκοολούχων ποτών να δηλώσει αν η ηλικία του υπερβαίνει ή υπολείπεται των 18 ετών. Στην περίπτωση που ο Χρήστης δεν έχει συμπληρώσει τα 18 έτη η είσοδος στον εν λόγω χώρο του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι εφικτή κατά ρητή απαγόρευση του νόμου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα εμπιστεύεται τα στοιχεία τα οποία δηλώνουν οι Χρήστες, δεν έχει δυνατότητα επαληθεύσεως της γνησιότητάς τους, και δεν ευθύνεται για τυχόν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία τα οποία τυχόν θα υποβληθούν.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Οι Χρήστες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος,  αποδεχόμενοι τους Όρους υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης με το κατάστημα. Η σύμβασή θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο αφ’ ης στιγμής λάβετε σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από το ηλεκτρονικό κατάστημα και περατώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης της παραγγελίας και της, σύμφωνα με τα κάτωθι, παραδόσεως των προϊόντων. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ρητώς αναφέρεται ότι οι παραγγελίες των προϊόντων τα οποία πωλούνται εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος, λαμβάνουν χώρα αποκλειστικώς και μόνον έναντι πληρωμής. Πριν την ολοκλήρωση εκάστης παραγγελίας ο καταναλωτής, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι: «Έχω ενημερωθεί πλήρως για τη συνολική τιμή της αγοράς μου, περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και άλλων συναφών δαπανών, και δηλώνω σαφώς ότι γνωρίζω ότι η παραγγελία μου συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.»

Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά: έγκυρα και αληθή τους στοιχεία και συγκεκριμένα: α) το ονοματεπώνυμό τους, β) τη διεύθυνση κατοικίας τους, γ) τη διεύθυνση επιθυμητής αποστολής των προϊόντων που πρόκειται να αγοράσουν, δ) έγκυρο e-mail τους κατά την παραγγελία προϊόντων, ε) τον αριθμό τηλεφώνου τους, καθώς επίσης αν τυγχάνουν επιχειρηματίες στ) έγκυρα στοιχεία του επιτηδεύματός τους, ζ) έγκυρο αριθμό του φορολογικού τους μητρώου. Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τους Όρους καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του καταστήματος και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2104909446 και στη  διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  sales@igourmet.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου, εφόσον εκπληρώνει τις δικές του υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου ή από σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την αντιπαροχή και ενδεχομένως για αποζημίωση του ηλεκτρονικού καταστήματος εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με το κατάστημά μας ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Στη σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική του κάρτα με το αντίτιμο της πώλησης. Η, δε, παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής κάρτας για τη σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της, εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής κάρτας.

Η είσοδος  στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των κωδικών λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από το μέλος στο οποίο αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Συνακόλουθα, η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Χρήστης μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεσμεύει πλήρως τον κάτοχο των κωδικών, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς αυτούς με ή χωρίς τη συγκατάθεση/έγκριση του κατόχου των κωδικών. Επομένως, τα εγγεγραμμένα μέλη του ηλεκτρονικού  καταστήματος φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους. Για τους λόγους αυτούς τα μέλη οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας/περιήγησής τους, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτους. Συνίσταται, στα μέλη, όπως μας ενημερώνουν πάραυτα σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τα συνδράμουμε στην ανάκτηση/αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

Σας παρακαλούμε για αποφυγή εκατέρωθεν εξόδων, αν υπάρχει σκοπός ακύρωσης της παραγγελία σας, αυτή να λαμβάνει χώρα εγκαίρως και πριν την αποστολή της σε εσάς. Εάν κάποιο προϊόν φτάσει σπασμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να φροντίσουμε για την αντικατάστασή του, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα συμμορφούμενο στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή  κατ‘ αρ. 3β Ν2251/1994,  ενημερώνει τους πελάτες του στο πλαίσιο συνάψεως συμβάσεων εξ αποστάσεως, ότι οι τελευταίοι διαθέτουν κατ’ αρχήν δικαίωμα υπαναχώρησης από τις συναφθείσες συμβάσεις εντός 14 ημερών από την σύναψη της σύμβασης και συγκεκριμένα από την ημέρα που περιήλθε σε αυτούς η φυσική κατοχή του προϊόντος. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του ως άνω δικαιώματος, το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να επιστρέψει στον καταναλωτή την αξία του προϊόντος την οποία και του κατέβαλε ο καταναλωτής, ο τελευταίος δε υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. Ρητώς συμφωνείται με τους παρόντες όρους, ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα θα παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά, καθώς επίσης και ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν θα επιστρέψει στον καταναλωτή τις δαπάνες αποστολής και παράδοσης του προϊόντος, καθώς η μεταφορά και η παράδοσή των προϊόντων λόγω της εύθραυστης  φύσης τους  δεν θα μπορούσε να λάβει χώρα μέσω συμβατικού ταχυδρομείου αλλά ανατίθεται σε ιδιωτικές υπηρεσίες ταχυμεταφορών, οι οποίες παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες και πληρώνονται από τον καταναλωτή. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν οφείλει να επιστρέψει το τίμημα της πώλησης στον καταναλωτή που ασκεί δικαίωμα υπαναχώρησης, όταν το προϊόν  που τελικώς του επιστέφεται, τυγχάνει αποσφραγισμένο και σε διαφορετική κατάσταση από αυτή στην οποία του παραδόθηκε.

Ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά ή τα μεταβιβάζει στον προμηθευτή ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από τον προμηθευτή να λάβει τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στον προμηθευτή την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 3ζ του Ν. 2251/1994. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των αγαθών.

Τα προϊόντα οφείλουν να επιστραφούν στην επιχείρηση στην ατομική επιχείρηση της ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 038979827, που εδρεύει στην Νίκαια επί της οδού Κεραμικού 8 ΤΚ 18451 με διακριτικό γνώρισμα «igourmet.gr», τηλέφωνο επικοινωνίας 2104909446 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  sales@igourmet.gr  Σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ του Ν. 2251/1994 το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, (ήτοι εν προκειμένω όλα τα κατεψυγμένα και νωπά προϊόντα της επιχείρησής μας, αλλά και τα προϊόντα τα οποία προορίζονται προς άμεση ανάλωση).

β) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

γ) την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής.

Στις ως άνω περιπτώσεις τυχόν άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης δεν τυγχάνει έγκυρη, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει το τίμημα των προϊόντων στον καταναλωτή.

Παρέχεται στον καταναλωτή ειδικό έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικώς μέσω της αποστολής του στο e- mail  του ηλεκτρονικού καταστήματος sales@igourmet.gr.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για πραγματικά ελαττώματα και για την  έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 καθώς και τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ. Η ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι επιστροφής.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιγράφονται με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των αγαθών τα οποία πωλούνται. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα  επίσης αναφέρεται ρητά και ευκρινώς η συνολική τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο τρόπος πληρωμής, ο τρόπος αποστολής και παράδοσης, η προθεσμία εντός της οποίας ο το ηλεκτρονικό κατάστημα αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά. Επίσης μνημονεύεται ρητώς τυχόν δικαίωμα υπαναχωρήσεως του καταναλωτή και τα απορρέοντα εξ αυτού δικαιώματα αλλά και τις απορρέουσες υποχρεώσεις. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της επιχείρησης που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (τιμή, ιδιότητες) των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τους τιμοκαταλόγους της Εταιρείας, πρόκειται δηλαδή περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για πραγματικά ελαττώματα και για την  έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 καθώς και τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ. Η ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι επιστροφής.

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των πωλουμένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων λαμβάνει χώρα επί τη βάσει πληροφοριών και στοιχείων τα οποία γνωστοποιεί ο αρχικός εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής στην επιχείρησή μας. Η επιχείρηση  δεν οφείλει ούτε είναι σε θέση να ελέγξει την αλήθεια και την ορθότητα των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των εν λόγω προϊόντων, ως εκ τούτου δεν υποχρεούται σε αποζημίωση πελάτη για τη ζημία που επήλθε σε αυτών από τη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέθεσε ο εκάστοτε εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την  επιχείρησή μας.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), προτού προβείτε σε παραγγελία, να απευθύνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος,  2104909446 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας help@igourmet.gr, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών του και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημία, απεργίες, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι παραδόσεις των προϊόντων μας γίνονται είτε με μεταφορείς της επιχείρησής μας είτε με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες και courier, καθημερινά στον χώρο επιλογής σας εύκολα και αξιόπιστα.

Τα προϊόντα  παραδίδονται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.  Σάββατο και Κυριακή δεν θεωρείται εργάσιμη ημέρα, στις μη εργάσιμες ημέρες συγκαταλέγονται και οι εθνικές αργίες.

Εφ’ όσον επιλέξετε πληρωμή με πιστωτική τράπεζα ή καταβολή της αξίας των προϊόντων μέσω τραπέζης, η επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα λάβει χώρα μετά τη διαπίστωση της εξόφλησης της παραγγελίας σας.

Το ελάχιστο κόστος παραγγελίας είναι τα 25 ευρώ.

Παραδόσεις προϊόντων λαμβάνουν χώρα από  Δευτέρα έως και Παρασκευή. Δεν γίνονται παραδόσεις το Σάββατο καθώς επίσης και στις εθνικές αργίες. Παράδοση  μπορεί να λάβει χώρα και το Σάββατο μόνο σε περιοχές της περιφέρεις Αθηνών-Πειραιώς και εφόσον ζητηθεί ειδικώς στις σχετικές παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής παραγγελίας.

Παραδόσεις πραγματοποιούνται οποιαδήποτε στιγμή από τις 10:00 π.μ. έως 17:30 μ.μ. την ημέρα που επιλέγετε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να σας δώσουμε μια εκτίμηση του χρόνου παράδοσης, συνεπώς εάν είναι πιθανό να μην βρίσκεστε στο τόπο παράδοσης, θα πρέπει να αφήσετε συγκεκριμένες οδηγίες για την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Το προϊόντα μας  παραδίδονται σε όλη της Ελλάδα με μεταφορικές εταιρίες. Τα προϊόντα τα παραλαμβάνετε από τις εγκαταστάσεις της εκάστοτε μεταφορικής. Για παραλαβή στον χώρο σας απαιτείται συνεννόηση με τη μεταφορική. Σε απομακρυσμένες (δυσπρόσιτες) περιοχές δεν γίνεται παράδοση.

Μπορούμε να σας παραδώσουμε σε διαφορετική διεύθυνση την παραγγελία σας, αρκεί να δημιουργήσετε δεύτερο προφίλ ξεκινώντας από το αντίστοιχο link στη τελική φόρμα παραγγελίας του λογαριασμού που ήδη έχετε – όχι νέα εγγραφή χρήστη. Μπορούμε να παραδώσουμε στην εργασία σας ή στο εξοχικό σπίτι των διακοπών σας ή να παραλάβει κάποιος άλλος δώρο από εσάς. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τα σωστά στοιχεία για την παράδοση της παραγγελίας σας. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τις παραγγελίες που δεν μπορούν να παραδοθούν εξαιτίας λανθασμένων στοιχείων διεύθυνσης που συμπληρώνετε στην παραγγελία σας.

Κόστος μεταφορικών

Γιά την περιφέρεια Αθηνών – Πειραιώς : 

 • H παράδοση γίνεται με δικά μας φορτηγά ψυγεία..
 • Το κατώτερο όριο για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας είναι τα 25€.
 • Από 25€ μέχρι 50€ τα έξοδα αποστολής είναι 4€ 
 • Από 50€ και πάνω δεν χρεώνεστε έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας

Για παραδόσεις εντός Αττικής, σε απομακρυσμένες περιοχές και στην υπόλοιπη Ελλάδα :

 • Η παράδοση γίνεται με Μεταφορική εταιρία σε 1 έως 3 ημέρες από την παραγγελία σας.
 • Το κατώτερο όριο για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας είναι τα 25€.
 • Για παραγγελίες από 0.1 έως 2 κιλά το κόστος μεταφορικών είναι 5€ για παραλαβή από τα γραφεία της μεταφορικής.
 • Για κάθε extra κιλό η χρέωση αυξάνεται κατά 0,50€.
 • Για παράδοση στην πόρτα σας θα επιβαρυνθείτε το κόστος ανάλογα με την περιοχή σας.
 • Δυσπρόσιτες περιοχές της επαρχίας δεν εξυπηρετούνται.

Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται αυτόματα κατά τη συμπλήρωση της παραγγελίας. Στις τιμές περιλαμβάνεται το Φ.Π.Α.

 1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχετε τη δυνατότητα πληρωμής με όποιον από τους παρακάτω τρόπους επιθυμείτε: α) Αντικαταβολή: Μπορείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή εφόσον επιθυμείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με μετρητά ή ανέπαφα με POS κατά την παράδοσή της. β) Πιστωτική Κάρτα VISA, MasterCard, Maestro, American Express, Diners και Discover οι οποίες επιτρέπουν ηλεκτρονικές (e-commerce) συναλλαγές. : Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας, τα προσωπικά στοιχεία αυτής δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους καθώς η πληρωμή γίνεται στον σχετικό-ασφαλή ιστότοπο της Viva Payments. Όταν επιλέγετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής μετά την εκτέλεση της παραγγελίας, οδηγείστε αυτόματα στην επίσημη ιστοσελίδα της Viva Payments όπου συμπληρώνετε στη φόρμα της τράπεζας τον αριθμό και ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας για να ολοκληρωθεί η παραγγελία. Το igourmet.gr δεν κρατάει στοιχεία πιστωτικής κάρτας αφού η διαδικασία της χρέωσης πραγματοποιείται στο site της υπηρεσίας. γ) Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό: Στην περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να μας αποστείλετε e-mail στο sales@igourmet.gr το παραστατικό κατάθεσης στο οποίο θα πρέπει να αναγράφετε και το ονοματεπώνυμο σας και το e-mail που χρησιμοποιείτε στο igourmet.gr. Συστήνουμε να δίνετε το ονοματεπώνυμο σας κατά την κατάθεση σας στο ταμείο και να ζητάτε να δηλωθεί ως “αιτιολογία κατάθεσης”. Η κατάθεση μετρητών μπορεί να γίνει σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς :

Τράπεζα Alpha:          IBAN GR02 0140 1700 1700 0200 2014 063

Τράπεζα Εurobank: IBAN GR78 0260 0050 0001 6020 1201 873

 1. ΜΕΤΆΘΕΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα  και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει το τελευταίο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παραδίδει τα παραγγελθέντα προϊόντα στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών προς αποστολή στους πελάτες μας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση των παραγγελιών, μεταξύ άλλων τα αναγκαία στοιχεία του παραλήπτη – αντισυμβαλλομένου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα  απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη ή του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών σε πρόσωπο διαφορετικό του αντισυμβαλλομένου, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στην οικία ή το χώρο εργασίας του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο αντισυμβαλλόμενος χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ως τόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται και φέρει ο χρήστης.

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα (άρθρο 4δ Ν. 2251/1994).

 1. METΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Νόμιμα επεξεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα και διαβιβάζει δεδομένα των χρηστών στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Η επεξεργασία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο (άρθρ. 5, παρ. 1, ν. 3471/2006). Το ηλεκτρονικό κατάστημα αρχειοθετεί τις συμβάσεις με τους καταναλωτές – χρήστες του παρόντος ιστοχώρου, εντός των θεσμικών πλαισίων και με γνώμονα την ομαλή διεκπεραίωση των παραγγελιών. Δυνατότητα πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτές υπάρχει εφόσον ζητηθεί ειδικώς. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Ιστοχώρο και τα δικαιώματά σας διαβάστε προσεκτικά του Όρος Χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου οι οποίοι διέπουν και τον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στις διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλακτικές σχέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, τον γεωγραφικό προσδιορισμό των εν δυνάμει καταναλωτών, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του καταστήματος και το κράτος προέλευσής του, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων. Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις πώλησης προϊόντων της Εταιρείας και την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2251/94, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διεύθυνση URL Ιστότοπου: www.igourmet.gr,  ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “igourmet.gr”, με έδρα την Νίκαια επί της οδού Κεραμικού 8 ΤΚ 18451  τηλέφωνο επικοινωνίας 2104909446 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και e-mail  help@igourmet.gr, της ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 038979827.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η χρήση των παρόντων όρων παραχωρήθηκε στην επιχείρησή μας από τη συντάξασα δικηγόρο Αθηνών Μπιθέλη Κωνσταντίνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Ασκληπιού 26-28 τηλ 2169003482. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή τους άνευ εγγράφου αδείας και συναινέσεώς της συντάξασας.